Zoeken

De schoolraad

De schoolraad is een wettelijk, adviesgevend en overlegplegend orgaan rond de schoolorganisatie dat opgericht werd in uitvoering van een decreet van de Vlaamse Gemeenschap. De vier vertegenwoordigde geledingen krijgen via dit orgaan aldus inspraak in het onderwijsgebeuren.

De bevoegdheden
  • Informatierecht over alle aangelegenheden die een weerslag hebben op het algemene schoolleven.
  • Adviesbevoegdheid algemeen opvoedkundig en organisatorisch.
  • Overlegbevoegdheid over de werking van de schoolraad, over de aanwending van het lestijdenpakket, over het schoolreglement, over de veiligheid en de gezondheid van de leerlingen en over het pedagogisch project van de school.
De schoolraad bestaat uit:

een delegatie uit de 5 stedelijke basisscholen. Voor SBS Vijve is dit:

  • Sylvère Deprez (voorzitter en afgevaardigde lokale )
  • schepen Jo Neirynck (schoolbestuur)
  • Lukas Amez (personeel)
  • Jurgen Vandenbroeke (ouders)
  • Tony Sabbe (directeur)
  • Marijke Devreese (secretaris)

Het verslag van de vergaderingen van de schoolraad kun je altijd opvragen via de secretaris van de schoolraad.